Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in /home/casshop/domains/cas-shop.nl/public_html/system/library/encryption.php on line 8 Voorwaarden

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

Art.1 Algemeen
Deze leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten; afwijkingen van deze voorwaarden, gelden slechts indien en voor zover wij ons hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard. Door het enkel ver- strekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever tevens onze leverings-en betalingsvoorwaarden. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van degene met wie wij handelen, tenzij en voorzover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Op al onze overeenkomsten zijn het Nederlands recht en de Nederlandse handelsgebruiken van toepassing.

Art.2 Prijzen en offertes
Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor onze prijzen en aanbiedingen te wijzigen zolang geen overeenkomst tot stand is gekomen. In- dien na de opdrachtacceptatie de prijzen van onze toe-leveringsbedrijven een verhoging ondergaan, voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, kunnen wij onze prijzen dienovereenkomstig worden verhoogd. Onze prijscouranten, algemene aanbiedingen, advertenties etc., binden ons niet voor wat betreft prijzen,maten,kleuren en dergelijke, doch vormen slechts een globale weergave daarvan. Wij zijn niet gebonden door opmerkingen, mededelingen en/of toezeggingen van degenen die bij ons werkzaam zijn, tenzij door onze directie schriftelijk bevestigd. Facturering geschiedt via onze computer tegen dagprijzen.

Art.3 Afwijkingen
Geringe afwijkingen van de order worden door ons voorbehouden. Indien wij artikelen speciaal vervaardigen, behouden wij ons het recht voor om 10% te veel of te weinig te mogen leveren. De afnemer heeft geen recht van reclame meer als hij de goederen in gebruik heeft genomen of niet binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons heeft gereclameerd.

Art.4 Leveringstermijn
• Een overeengekomen leveringstermijn wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen. Overschrijding van deze termijn gegeven de koper generlei recht van welke aard ook op annulering en/of ontbinding der overeenkomst en/of schadevergoeding.
• Koop op afstand: Levering binnen 30 dagen tenzij anders heeft de consument heeft recht om de overeenkomst  zonder kosten te ontbinden

Art.5 Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons het eigendom van alle door ons geleverde goederen voor, totdat de koopprijs geheel betaald is. Bij elkaar opgevolgde leveranties ingevolge één of meer order(s) waarvoor meer dan 1 factuur verzonden is, blijft gedeeltelijke betaling het eigendomsvoorbehoud rusten op alle geleverde goederen, tenzij door ons schriftelijk is verklaard dat wij ten aanzien van bepaalde goederen ons eigendomsvoorbehoud prijsgeven. Als betaling der koopprijs geldt niet betaling met een wissel, zelfs wanneer wij daarin hebben toegestemd, tot de wissel is gehonoreerd. De koper is niet bevoegd de door ons geleverde goederen anders dan in het normale binnenlandse betalingsverkeer door te leveren. De goederen blijven ook ons eigendom indien zij verbonden worden met-of verwerkt in andere goederen.
Bij doorverkoop aan derden is de koper verplicht ons op eerste aanmaning de daardoor ontstane vordering op de derde tot het bedrag van onze vordering, te cederen.

Art.6 Betaling
Tenzij anders overeengekomen, is betaling van de koopprijs verschuldigd te onzer keuze à contant of binnen 8 dagen na factuur datum. Wij zijn gerechtigd voor het nakomen van betalingsverplichting zekerheidsstelling te verlangen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden.
Creditcard betalingen worden geaccepteerd tegen de daarvoor geldende kosten.
Orders vanaf € 1250,00 exclusief btw vooraf betalen binnen Nederland.
Bij bestelling uit buitenland altijd vooraf overmaken naar onze rekening nummer.
Bij overschrijding van de betalings termijn(en) is de afnemer vanaf de vervaldag aan ons een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zulks zonder enige aanmaning of ingebrekestelling.
Art.7 Incasso
Hebben wij ter incasso van onze vordering derden ingeschakeld dan komen alle kosten welke ons terzake in rekening worden gebracht, voor rekening van de koper, met een minimum van 20% van het bruto factuurbedrag.

Art.8 Aansprakelijkheid
Met betrekking tot de aansprakelijkheid komen niet voor vergoeding in aanmerking:
• Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
• Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
• Schade aan goederen welke door de opdrachtgever beschikbaar worden gesteld (opzicht).
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken of de verrichte diensten. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtnemer aan een derden is geleverd of dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten.
• Aansprakelijkheid Koop op afstand: Risico levering ligt bij de Classic Automobile Service  tot aan de overdracht aan de klant.

Art.8a Garantie, reclame
Onze aansprakelijkheid uit garantie voortvloeiend strekt nimmer verder dan de garantie van de fabrikant van het product of een onderdeel daarvan, zulks voorzover het defect binnen 6 maanden na levering voorvalt en het defect naar ons oordeel te wijten is aan een fabricage- of materiaalfout.Onze aansprakelijkheid gaat nooit verder dan de prijs van het onderdeel zonder vervolg schade. Kosten voor verzending, montage en demontage zijn voor rekening van de koper. Onze garantieplicht vervalt, wanneer de koper zich niet strikt aan de gebruiks- en montagevoorschriften van ons en de fabrikant heeft gehouden. Andere schade, veroorzaakt door fouten waarvoor wij garant staan, wordt niet vergoed. In alle gevallen nemen wij geen klachten in behandeling welke later dan 8 dagen na ontstaan, aan ons zijn gemeld, terwijl wij voorts niet gehouden zijn tot enige garantie indien de koper of derden reeds zelf hebben getracht de klacht te verhelpen.

Art.9 Risico
De koper is gehouden ons tijdig mede te delen waar de goederen dienen te worden afgeleverd. Vanaf het moment van verzending der goederen vanaf ons magazijn, zijn deze voor rekening en risico van de koper. De goederen reizen voor rekening en risico van de koper: wij zijn gerechtigd kosten voor vervoer en verzekering bij de koper in rekening te brengen.

Art.10 Retourzendingen en ruil onderdelen
Wij accepteren geen retourzendingen, dan na voorafgaande schriftelijke en of mondelinge toestemming. Alle retour zendingen zijn voor rekening koper.
Bij ruiling en / of retour goederen moet de aankoop factuur overlegd worden.
Onderdelen waarvan het oude exemplaar ingeruild dient te worden, dienen direct bij aankoop ingeleverd of binnen 14 dagen aan ons retour gezonden te worden. Bij niet direct inleveren van het ruilonderdeel wordt een borgsom (statiegeld) in rekening gebracht, welke na ontvangst en goedkeuring van het onderdeel terug wordt betaald.

Art.11 Herroepingsrecht
Bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Art.12 Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Art.13 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Art.14 In gebreke blijven van de koper met afname
Indien de koper binnen 2 weken na de overeengekomen af- leveringsdatum de gekochte goederen niet in ontvangst heeft genomen, is hij zonder verdere sommatie in gebreke. In dat geval hebben wij het recht de overeenkomst zonder tussenkomst als onmiddellijk ontbonden te beschouwen. Beschouwen wij de overeenkomst als ontbonden, dan is de koper gehouden tot volledige schadevergoeding. Met een minimum van 25% van de bruto verkoopwaarde ter onzer keuze kunnen wij de goederen ook voor rekening en Risico van de koper opslaan, in welk geval de koper onverminderd gehouden blijft de koopprijs te voldoen, vermeerderd met de door ons gemaakte kosten van opslag.

Art.15 Reserveringen
Onderdelen kunnen tot maximaal één maand worden gereserveerd.

Art.16 Verzendkosten
De prijzen van verzending zijn excl. BTW. Prijs- en modelwijzingen voorbehouden. Facturering geschiedt via onze computer tegen dagprijzen.
Kleine order kosten: Voor orders onder de € 25.- excl.btw, berekenen wij € 2,50 administratiekosten.
De eerste bestelling voor nieuwe afnemers gaat altijd onder rembours.

Art.17 Toepassing recht en forumkeuze
• Het Nederlandse recht is van toepassing.
• Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing evenmin als enig andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
• Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
• Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

© 2019 cas-shop